Дата публикации: 23.05.2018
Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу
на довкілля
______________22.05.2018_____________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
___________________№ 2018521827
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ПрАТ «ДМЗ»), ЄДРПОУ 05393056

Інформуємо про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 49064. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, буд 3, контактний номер телефону (+38) 056 794-83-01________________________________

2 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Передбачається нове будівництво відділення безперервної розливки сталі (ВБРС) з установкою однієї високошвидкісної п'ятиструмкової сортової машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ), двох установок «ківш–піч» (УКП), системи подачі сипучих матеріалів і феросплавів, система газоочистки, обладнання для заміни футеровки проміжних ковшів і обслуговування кристалізаторів, обладнання для заміни футеровки сталерозливних ковшів та системи оборотного виробничого водопостачання.
Будівництво забезпечує виробництво безперервнолитих заготовок в обсязі 1088 тис. т/рік.
Виплавка сталі в конвертерному цеху буде здійснюватися за існуючою схемою. Передача сталі з конвертерного цеху до ВБРС передбачається за допомогою сталерозливних ковшів з подальшою обробкою сталі на двох установках «ківш–піч» і розливанням на п'ятиструмковій сортовій МБЛЗ.
Спорудження МБЛЗ дозволить вивезти з експлуатації розливний проліт та блюмінг (ПЦ-1).
Технічною альтернативою являється розливання сталі у виливниці (існуючий засіб), тобто відмова від запланованої діяльності.
Безперервне розливання порівняно з існуючим методом розливання сталі у виливниці забезпечує значну економію металу (збільшення виходу придатного) внаслідок зменшення обрізу та енергії, яка витрачається на підігрів зливків у нагрівальних колодязях, а також зменшення викидів у атмосферне повітря та скидів у водний об’єкт у цілому по підприємству.
3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Будівництво передбачається на існуючому майданчику підприємства. Умовна площа проектованого об'єкта – 4,5 га. Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкт будівництва не передбачається.
Враховуючи високу щільність забудови промислового майданчика, альтернативний варіант розміщення проектованого об’єкта не розглядався.
4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
ПрАТ «ДМЗ» забезпечує роботою 4,5 тисячі робітників, які мають гарантований соціальний захист.
Передбачене будівництво МБЛЗ дозволить:
• зменшити витрати на виробництво продукції;
• значно збільшити вихід придатного металу;
• підвищити якість металу;
• зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
• покращити умови праці та скоротити кількість ручної праці під час розливання сталі.
5 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Розміщення основного технологічного обладнання передбачається в частково спорудженій будівлі ВБРС.
Основні показники ВБРС: річне виробництво литої заготівки – 1088 тис. тонн; кількість МБЛЗ – 1 шт.; кількість струмків МБЛЗ – 5 шт.; потужність МБЛЗ – середня 155 т/год; кількість УКП – 2 шт.; річний режим робочого часу – 320 діб; режим роботи – тризмінна; штатна чисельність комплексу – 410 од.
6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
До погоджених екологічних обмежень належить діючий на ПрАТ «ДМЗ» «Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» №1210138100-757 від 12.05.2016 р.
З урахуванням реалізації технічних рішень, ухвалених у проекті, викиди в атмосферне повітря в цілому по підприємству знизяться.
Екологічним обмеженням в області охорони водного басейну є впровадження оборотних виробничих схем водопостачання, що унеможливлюють скидання стічних вод у відкриті водойми; скиди в водні об’єкти в цілому по підприємству скоротяться.
Охорона природного середовища в частині поводження з відходами, що утворюються на проектованому виробництві, передбачає недопущення перевищення існуючого нормативно-допустимого обсягу утворення відходів на підприємстві, максимально можливе повторне використання відходів у виробництві, утилізацію на спеціалізованих підприємствах, що мають відповідну ліцензію.
Шумові характеристики устаткування з урахуванням передбачених заходів зі зниження шумової дії повинні забезпечувати нормативні величини на робочих місцях, на межі СЗЗ і в довколишніх житлових районах.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
На майданчику будівництва будуть виконані інженерно-геологічні дослідження, топо- геодезична зйомка, топографічні та гідрологічні дослідження.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Клімат і мікроклімат
На клімат і мікроклімат планована діяльність не впливає.
Повітряне середовище
Джерелами впливу на повітряне середовище є: дві установки «ківш–піч» з системою подачі сипких матеріалів, машина газового різання і стенд ломки футерування ковшів які передбачається обладнати сучасними укриттям, що дозволяють практично повністю здійснити відведення пилогазоповітряної суміші з очищенням в рукавних фільтрах.
Установки «ківш–піч» з системою подачі сипких матеріалів, машину газового різання і стенд ломки футерування ковшів передбачається обладнати сучасними укриттями, що дозволяють практично повністю здійснити відведення пилогазоповітряної суміші з очищенням в рукавних фільтрах з імпульсною продувкою рукавів стислим повітрям.
Спорудження машини безперервного лиття заготовки в киснево-конвертерному цеху дозволить закрити відділення підготовки виливниць та виключити процес розливання сталі у виливниці. Існуючий розливний проліт буде виведено з експлуатації. Ремонт та сушка ковшів переноситься в будівлю ВБРС. Існуюча ділянка ремонту стальковшів ККЦ повністю виводиться з експлуатації. Одночасно закривається блюмінг (ПЦ-1).
Введення в експлуатацію проектованого ВБРС та закриття сучасного блюмінгу приведе до зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в цілому по підприємству і дозволить зменшити екологічне навантаження в прилеглих до заводу житлових районах.
Геологічне середовище
Погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів під час будівництва і в процесі експлуатації проектованого відділення безперервного розливання стали не відбудеться.
Водне середовище
Системи водопостачання і водовідведення ВБРС вирішені з використанням ресурсозберігаючих маловідходних технологічних рішень, що дозволяють виключити потрапляння шкідливих хімічних компонентів скидів у водоймища.
Для забезпечення споживачів ВБРС водою передбачаються: система оборотного виробничого водопостачання основних технологічних споживачів і допоміжних виробництв у складі «закритих», «чистих» і «брудних» (з відділенням освітлення) оборотних циклів водопостачання; аварійне водопостачання МБЛЗ; господарсько-питне водопостачання; протипожежно-технічне водопостачання.
Для відведення стічних вод передбачаються: побутова каналізація і виробничо-дощова каналізація з блоком очисних споруд поверхневих стоків.
Будівництво і експлуатація проектованого ВБРС з виведенням із експлуатації ділянки розливання сталі у виливниці та прокатного цеху №1 дозволить скоротити водозабір з оборотних мереж заводу і річки Дніпро, а також зменшити скидання стоків у відкриті водоймища.
Ґрунти, земельні ресурси
У зв'язку з тим що будівництво проектованого відділення безперервного розливання сталі передбачається на території діючого виробництва ПрАТ «ДМЗ», процес будівництва і його експлуатація унеможливлюють негативний вплив на земельні ресурси району, а також не призведе до зміни механічних, водно-фізичних і інших їх властивостей.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти
Стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі діяльності, істотним чином не зміниться. Заповідні об'єкти в зоні активної дії відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення)
Соціальна організація довколишніх територій, умови мешкання місцевого населення, діяльність житлово-цивільних об'єктів в ході планованої діяльності не порушуються. Навколишнє техногенне середовище В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності довколишніх техногенних об'єктів не передбачається.
9 Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Згідно зі ст.3, п.2, пп. 4 Закону України об'єкт планованої діяльності належить до першої категорії видів діяльності і підлягає оцінці впливу на довкілля.
10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (у тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (уражених держав)
Зона негативного впливу від діяльності підприємства не поширюється за межі м. Дніпро і, відповідно, за Дніпропетровську область. Тому не має підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
11 Плановий обсяг досліджень та рішень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
• підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також узяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14 Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на початок будівельних робіт _______________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Державна архітектурно-будівельна інспекція України________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15 Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати
до Міністерства екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35; Відділу оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О. (найменування уповноваженого органа, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Возврат к списку